Van Heest Stichting

Van Heest Stichting

De stichting heeft tot doel:
“de opbrengst van haar kapitaal aan te wenden voor natuurbehoud, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De activiteiten van de stichting richten zich op natuurbehoud, d.w.z. het behoud van soorten, ecosystemen en biodiversiteit in situ, en het bevorderen van het toepassen van kennis en het genereren van draagvlak voor natuurbehoud en de negatieve effecten daarop van veranderingen in het milieu, waarbij jongeren een belangrijke doelgroep zijn.

Soort stichting
De stichting is een zuiver vermogensfonds. Er vindt geen fondswerving plaats onder derden en de rendementen worden uitsluitend besteed aan haar doelstellingen, welke het algemeen nut beogen.

RSIN nummer: 810593439

Projecten

Over de Van Heest Stichting


Projecten.

De stichting werkt aan haar doelstellingen via het (mede)financieren van projecten op de volgende gebieden.
Natuurbescherming, d.w.z. het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of de biodiversiteit in sito

Voorbeelden:
– Het faciliteren van kleinschalige investeringsprojecten
– Het vergroten van het draagvlak voor en bewustwording van de waarde van natuur voor de samenleving
– Activiteiten op het gebied van educatie, informatie verstrekking en voorlichting
– Het toepassen of onder de aandacht brengen van een breed publiek van kennis omtrent natuur en milieu
– Populariseren van (wetenschappelijke) kennis door middel van publicaties, kleinschalige studieprojecten of het beschikbaar stellen van prijzen.

Bij het aangaan van projecten worden de o.a. volgende randvoorwaarden gehanteerd.
– Projecten zijn primair gericht op Nederland.
– Projecten zijn van beperkte omvang, maximaal € 10.000.
– Medefinanciering van projecten behoort tot te mogelijkheden.
– Projecten die initiërend van aard zijn en die bij succes kunnen worden voortgezet door de organisatie of derden hebben de voorkeur.
– Projecten worden uitgevoerd door non-profit organisaties die over gespecialiseerde kennis beschikken.
– Overheidsinstellingen en organisaties met een winstoogmerk ontvangen in principe geen ondersteuning.


x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag