Over de Van Heest Stichting


De Van Heest Stichting is een ideële instelling die ondersteuning biedt op het gebied van natuurbehoud.

Daartoe levert zij financiële bijdragen aan natuurprojecten die door derden worden uitgevoerd.

Onze doelstelling


De stichting heeft tot doel:
“de opbrengst van haar kapitaal aan te wenden voor natuurbehoud, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De activiteiten van de stichting richten zich op natuurbehoud, d.w.z. het behoud van soorten, ecosystemen en biodiversiteit in situ, en het bevorderen van het toepassen van kennis en het genereren van draagvlak voor natuurbehoud en de negatieve effecten daarop van veranderingen in het milieu, waarbij jongeren een belangrijke doelgroep zijn.

Soort stichting
De stichting is een zuiver vermogensfonds. Er vindt geen fondswerving plaats onder derden en de rendementen worden uitsluitend besteed aan haar doelstellingen, welke het algemeen nut beogen.

RSIN nummer: 810593439


Bestuursleden

C. J. van Heest

Voorzitter

E. Hey

Vice voorzitter

R. H. J. Leander

Secretaris

G. P. van den Berg

Penningmeester

A. A. den Hoed

Bestuurslid


Een bijdrage aan een project kan worden aangevraagd door op de knop “Projectaanvraag” te klikken.
Vervolgens kan een digitaal formulier worden ingevuld waarna het bestuur deze aanvraag zal beoordelen.


Cijfers

Onderstaand volgt een kort overzicht van de beschikbare middelen van het meest recent afgesloten boekjaar.

Een beknopt acitiviteitenverslag kan worden verkregen door op “Download PDF” te klikken.

 

Activiteitenverslag

De Van Heest Stichting heeft gedurende 2023 haar afwachtende positie voortgezet als gevolg van de hoge inflatie en volatiele koersen op de effectenmarkten waarop zij belegt. Dientengevolge zijn beperkte bijdragen gegeven of toegezegd aan nieuwe projecten. Lopende projecten werden ook in 2023 gevolgd door de bestuursleden van de stichting.

De voortgang is als volgt:

 

Vogelbescherming Nederland

De stichting heeft Vogelbescherming Nederland een financiële bijdrage verleend voor de aanleg van een zandwand bestemd als nestmogelijkheid voor oeverzwaluwen. Daarnaast beraadt de stichting zich nog over de financiering van een vervolgonderzoek naar de broedgebieden op de Marker Wadden. Nader overleg staat op de agenda voor 2024.

 

Sovon

Van Sovon is in 2022 een verzoek ontvangen voor financiële ondersteuning van een opleidingsproject voor vogeltellers wat nog niet heeft geleid tot de indiening van een concreet projectvoorstel. In 2023 werd hier contact over gehouden met Sovon. In 2024 zal contact worden gezocht met Sovon om het indienen van een concreet projectvoorstel nader te bespreken.

 

Besteed aan de doelstelling

In het verslagjaar heeft de stichting EUR  1.000 besteed aan haar doelstellingen.

 

Remuneratie bestuursleden

De directie wordt door het bestuur uitgevoerd. Er is geen personeel in dienst (2022: 0). Alle bestuursleden zijn net als in voorgaande jaren onbezoldigd.

 

Verkort overzicht van beschikbare middelen en bestedingen in euro's

Beschikbare middelen begin 202318.447
Gerealiseerde financiële baten6.914
Totaal beschikbare middelen25.391
Bestedingen 2023:
Project Vogelbescherming oeverzwaluw1.000
Totale bestedingen1.000
Beschikbare middelen eind 202324.391

Staat van baten en lasten over 2023

Exploitatie 2023 (EUR)Exploitatie 2022 (EUR)
Baten
Financiële baten6.9145.644
Som der baten6.9145.644
Lasten
Financiële lasten517492
Overige lasten1.486348
Som der lasten2.003840
Saldo4.9114.824

Van Heest Stichting (RSIN 8105.93.439), Soestduinen


x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag