Over de Van Heest Stichting


De Van Heest Stichting is een ideële instelling die ondersteuning biedt op het gebied van natuurbehoud.

Daartoe levert zij financiële bijdragen aan natuurprojecten die door derden worden uitgevoerd.

Onze doelstelling


De stichting heeft tot doel:
“de opbrengst van haar kapitaal aan te wenden voor natuurbehoud, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De activiteiten van de stichting richten zich op natuurbehoud, d.w.z. het behoud van soorten, ecosystemen en biodiversiteit in situ, en het bevorderen van het toepassen van kennis en het genereren van draagvlak voor natuurbehoud en de negatieve effecten daarop van veranderingen in het milieu, waarbij jongeren een belangrijke doelgroep zijn.

Soort stichting
De stichting is een zuiver vermogensfonds. Er vindt geen fondswerving plaats onder derden en de rendementen worden uitsluitend besteed aan haar doelstellingen, welke het algemeen nut beogen.

RSIN nummer: 810593439


Bestuursleden

C. J. van Heest

Voorzitter

E. Hey

Vice voorzitter

R. H. J. Leander

Secretaris

G. P. van den Berg

Penningmeester

A. A. den Hoed

Bestuurslid


Een bijdrage aan een project kan worden aangevraagd door op de knop “Projectaanvraag” te klikken.
Vervolgens kan een digitaal formulier worden ingevuld waarna het bestuur deze aanvraag zal beoordelen.


Cijfers

Onderstaand volgt een kort overzicht van de beschikbare middelen van het meest recent afgesloten boekjaar.

Een beknopt acitiviteitenverslag kan worden verkregen door op “Download PDF” te klikken.

Activiteitenverslag

Als gevolg van de nasleep van de Covid-19 pandemie en de macro economische gevolgen van de van Russische inval in de Oekraïne heeft de Van Heest Stichting gedurende 2022 een afwachtende positie ingenomen en geen bijdragen gegeven of toegezegd aan nieuwe projecten. Lopende projecten werden in 2022 gevolgd door de bestuursleden van de stichting. De voortgang is als volgt:

 

Vogelbescherming Nederland

Tegen het einde van het verslagjaar zijn door Vogelbescherming Nederland een tweetal projecten ingediend. Het eerste betreft de aanleg van een zandwand bestemd als nestmogelijkheid voor oeverzwaluwen en het tweede betreft een vervolgonderzoek naar de broedgebieden op de Marker Wadden. Beide projecten zullen in 2023 in behandeling worden genomen. Inmiddels is over steunverlening aan de aanleg van de zandwand een positief besluit genomen.

 

Sovon

Van Sovon is een verzoek ontvangen voor financiële ondersteuning van een opleidingsproject voor vogeltellers. Met Sovon zal eveneens in 2023 nader overleg over dit projectvoorstel plaatsvinden.

 

Besteed aan de doelstelling

In het verslagjaar heeft de stichting EUR  250 besteed aan haar doelstellingen.

 

Remuneratie bestuursleden

De directie wordt door het bestuur uitgevoerd. Er is geen personeel in dienst (2021: 0). Alle bestuursleden zijn net als in voorgaande jaren onbezoldigd.

 

Verkort overzicht van beschikbare middelen en bestedingen in euro's

Beschikbare middelen begin 202112.533
Gerealiseerde financiële baten5.664
Totaal beschikbare middelen18.197
Bestedingen 2022:
Kleine bijdragen250
Totale bestedingen250
Beschikbare middelen eind 202218.447

Staat van baten en lasten over 2022

Exploitatie 2022 (EUR)Exploitatie 2021 (EUR)
Baten
Financiële baten5.6444.517
Som der baten5.6444.517
Lasten
Financiële lasten492427
Overige lasten34898
Som der lasten840525
Saldo4.8243.992

Van Heest Stichting (RSIN 8105.93.439), Soestduinen


x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag