Over de Van Heest Stichting


De Van Heest Stichting is een ideële instelling die ondersteuning biedt op het gebied van natuurbehoud.

Daartoe levert zij financiële bijdragen aan natuurprojecten die door derden worden uitgevoerd.

Onze doelstelling


De stichting heeft tot doel:
“de opbrengst van haar kapitaal aan te wenden voor natuurbehoud, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De activiteiten van de stichting richten zich op natuurbehoud, d.w.z. het behoud van soorten, ecosystemen en biodiversiteit in situ, en het bevorderen van het toepassen van kennis en het genereren van draagvlak voor natuurbehoud en de negatieve effecten daarop van veranderingen in het milieu, waarbij jongeren een belangrijke doelgroep zijn.

Soort stichting
De stichting is een zuiver vermogensfonds. Er vindt geen fondswerving plaats onder derden en de rendementen worden uitsluitend besteed aan haar doelstellingen, welke het algemeen nut beogen.

RSIN nummer: 810593439


Bestuursleden

C. J. van Heest

Voorzitter

E. Hey

Vice voorzitter

R. H. J. Leander

Secretaris

G. P. van den Berg

Penningmeester

A. A. den Hoed

Bestuurslid


Een bijdrage aan een project kan worden aangevraagd door op de knop “Projectaanvraag” te klikken.
Vervolgens kan een digitaal formulier worden ingevuld waarna het bestuur deze aanvraag zal beoordelen.


Cijfers

Onderstaand volgt een kort overzicht van de beschikbare middelen van het meest recent afgesloten boekjaar.

Een beknopt acitiviteitenverslag kan worden verkregen door op “Download PDF” te klikken.

Activiteitenverslag

Als gevolg van de Covid-19 pandemie en de wereldwijde recessie heeft de Van Heest Stichting gedurende 2021 een afwachtende positie ingenomen en geen bijdragen gegeven of toegezegd aan nieuwe projecten. Lopende projecten werden in 2021 gevolgd door de bestuursleden van de stichting. De voortgang is als volgt:

Marker Wadden

Over het experiment bodemsubstraten en pioniervogels in de Marker Wadden is een uitgebreid jaarverslag opgesteld waarin zowel de begroeiingsresultaten als de toename van broedvogels worden vermeld, zoals de vestiging van een grote kolonie visdieven als ook het verschijnen van de bontbekplevier en de scholekster. In 2022 zal dit onderzoek worden voortgezet.

SOVON

Ten behoeve van de het bijhouden van de SOVON LiveAtlas is in 2020 een bijdrage van EUR 2.000 toegekend. LiveAtlas is een project dat met behulp van eenvoudige streeplijsten de actuele verspreiding van vogels in Nederland in kaart brengt. Een logisch vervolg op de SOVON Vogelatlas. Iedere complete lijst geeft informatie over de aan- en afwezigheid van soorten. De lijsten geven ook inzicht in trefkansen van soorten gedurende het jaar. De LiveAtlas is de eenvoudigste manier om mee te doen aan vogeltellingen in Nederland.

Besteed aan de doelstelling

In het verslagjaar heeft de stichting EUR 0 besteed aan haar doelstellingen.

Remuneratie bestuursleden

De directie wordt door het bestuur uitgevoerd. Er is geen personeel in dienst (2020: 0). Alle bestuursleden zijn net als in voorgaande jaren onbezoldigd.

Verkort overzicht van beschikbare middelen en bestedingen in euro's

Beschikbare middelen begin 2021 8.016
Gerealiseerde financiële baten 4.517
Totaal beschikbare middelen 12.533
Bestedingen 2021:
Kleine bijdragen 0
Totale bestedingen 0
Beschikbare middelen eind 2021 12.533

Staat van baten en lasten over 2021

Exploitatie 2021 (EUR) Exploitatie 2020 (EUR)
Baten
Financiële baten 4.517 3.930
Som der baten 4.517 3.930
Lasten
Financiële lasten 427 360
Overige lasten 98 7.066
Som der lasten 525 7.426
Saldo 3.992 -3.496
Van Heest Stichting (RSIN 8105.93.439), Soestduinen
x
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie Cookies accepteren
Projectaanvraag